01 máy mắc DaeKun khổ 1.8m còn hoạt động tốt – Xin liên hệ với PTDM55