Tiếp điểm thường mở

Tiếp điểm thường mở trong bộ nút nhấn Leonardo