Ray kim , rùa chạy dẫn vải cùng bộ tay biên 4 ngón