Nam châm hút STAUBLI 2560, 2571, 2580 NO. F292.780.02B SZT001-16B

Magnet bar Used in STAUBLI 2560, 2571, 2580 NO. F292.780.02B, F292.340.02, F292.348.11B, F292.348.06, F394.684.00B, F292.348.05 , F292.348.02  SZT001-16B