Đĩa kiếm TP500 , TP600 , GA798 GA799 70răng Ø248 x Ø72